Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Materiał informacyjny Stowarzyszenie Sursum Corda
Zakładając w Polsce działalność gospodarczą podczas jej rejestracji do Centralnej Ewidencji Informacji Gospodarczej – CEIDG, przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać odpowiednią formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązujące zasady wskazują, iż za wybór formy opodatkowania odpowiedzialny jest przedsiębiorca, który podczas wyboru formy opodatkowania musi kierować się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem wykonywanej działalności.

Regulacje prawne w Polsce wyróżniają cztery formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej do których należą:

1) na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),

2) według stawki liniowej (19%),

3)zryczałtowane formy opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo karta podatkowa.

Ad. 1

Forma opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych oparta jest o tzw. skalę podstawową. Skala ta oznacza przedziały, w których przeliczany jest odpowiednio podatek. Przy zasadach ogólnych podatek liczymy od dochodu, który jest ustalamy jako przychód – koszty. W systemie tym obowiązują dwa progi podatkowe. Do dochodu 85528 zł liczymy podatek w wysokości 17%, a powyżej tej kwoty podatek w wysokości 32%. Przedsiębiorca, który wybrał zasady ogólne może rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ponadto w tej formie przedsiębiorca, który wybrał podatek rozliczany na zasadach ogólnych, zobligowany jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Również w tej sytuacji, zobowiązany jest ustalić podstawę opodatkowania, którą stanowi przychód pomniejszony o koszty.

Ważną kwestią jest fakt, iż podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej są uprawnieni do wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W ich przypadku obowiązek zapłaty zaliczek na podatek dochodowy powstaje po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego, a zaliczkę trzeba wpłacić w terminie do 20. dnia po upływie kwartału roku kalendarzowego. Natomiast zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać bezgotówkowo na indywidualny rachunek podatkowy do Urzędu Skarbowego w terminie do 20-ego dnia po upływie miesiąca.

Ad. 2

W przypadku podatku liniowego stawka wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Jest to podstawowa różnica pomiędzy tym podatkiem, a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca, który się na niego zdecyduje, nie ma prawa do wspólnego rozliczenia (z małżonkiem albo dzieckiem) oraz większości ulg ( np. podzielić się 1 proc. PIT).

Przedsiębiorca który zdecyduje się się na podatek według progresywnej skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku, ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. W przypadku wyboru opodatkowania według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, przychody pomniejsza się o koszty ich uzyskania. Tym samym podatek dochodowy oblicza się wówczas od dochodu. Również należy pamiętać iż po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca składa w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36 lub PIT-36L) – w terminie od dnia 15 lutego do końca 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym; zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ad. 3

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Specyfika ryczałtu polega jeszcze na dosyć dużej liczbie dostępnych stawek. Stawki ryczałtu są zróżnicowane w zależności od rodzaju przychodów i wynoszą:

· 17% przychodów osiąganych z działalności w zakresie wolnych zawodów,

· 15% przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji;, 10% przychów z odpłatnego zbycia np. nieruchomości użytkowych stanowiących składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej lub przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;

· 8,5% do 100 000 zł przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodu ze świadczenia niektórych usług, m.in. wynajmu i obsługi nieruchomości własnych i dzierżawionych, wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek;

· 8,5% przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

· 5,5% przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,

· 3% – przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5%,

· 2% - przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wybierając tę formę opodatkowania przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić księgę przychodów. Również przedsiębiorca musi obliczyć w ciągu roku należna kwotę podatku i wpłacić na mikrorachunek podatkowy.

Ważnym aspekt przy tej formie opodatkowania jest to iż przedsiębiorca w ciągu roku podatkowego może wpłacać podatek za każdy miesiąc – w terminie do 20 dnia następnego miesiąca bądź kwartalnie – w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony.

Karta podatkowa w polskim systemie podatkowym stanowi jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często jest nie wysoki a dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej jest ustalana w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Stawki karty podatkowej są określone kwotowo, a ich wysokość jest uzależniona od m.in:

· rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

· liczby zatrudnionych pracowników,

· liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Przedsiębiorcy którzy decydują się na wybór tej formy opodatkowania, muszą wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego co miesiąc – w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Brzeskim:

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

· BORZĘCIN (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bodzęcin 563a) – wtorek w godz.

7.30 – 11.30, oraz co czwarty piątek (tj. 8 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 2 i 30 kwietnia, 28 maja,

25 czerwca, 23 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 15 października, 12 listopada, 10 grudnia)

w godz. 7.30 - 11.30;

· SZCZUROWA (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek 3) – poniedziałek w godz.

7.30 – 11.30 oraz co czwarty piątek (tj. 15 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca,

2 i 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia) w godz. 7.30 – 11.30;

· WOLA DĘBIŃSKA (budynek Urzędu Gminy, Wola Dębińska 240) – środa w godz. 11.30 – 15.30

oraz co czwarty piątek (tj. 22 stycznia, 19 lutego,19 marca, 16 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 9 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 1 i 29 października, 26 listopada, 24 grudnia) w godz. 7.30 – 11.30;

· GNOJNIK (budynek Urzędu Gminy, Gnojnik 363) – czwartek w godz. 11.30 – 15.30 oraz co czwarty piątek (tj. 29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 13 sierpnia, 10 września, 8 października, 5 listopada, 3 i 31 grudnia) w godz. 11.30 – 15.30.

II. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

· BORZĘCIN (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bodzęcin 563a) – czwartek

w godz. 7.30 – 11.30 oraz co czwarty piątek (tj. 22 stycznia, 19 lutego,19 marca, 16 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 9 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 1 i 29 października, 26 listopada, 24 grudnia) w godz. 7.30 - 11.30;

· SZCZUROWA (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek 3) – środa w godz.

7.30 – 11.30 oraz co czwarty piątek (tj. 29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 23 kwietnia,

21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 13 sierpnia, 10 września, 8 października, 5 listopada, 3 i 31 grudnia) w godz. 7.30 – 11.30;

· WOLA DĘBIŃSKA (budynek Urzędu Gminy, Wola Dębińska 240) – poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00 oraz co czwarty piątek (tj. 8 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 2 i 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 23 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 15 października, 12 listopada, 10 grudnia) w godz. 7.30 – 11.30;

· GNOJNIK (budynek Urzędu Gminy, Gnojnik 363) – wtorek w godz. 11.30 – 15.30 oraz co czwarty piątek (tj. 15 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 i 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia) w godz. 11.30 – 15.30.

III. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. BRZESKO (budynek Starostwa Powiatowego, ul. Głowackiego 51) - poniedziałek – środa 7:30 – 11:30, czwartek-piątek 11:30 – 15:30.

2. CZCHÓW (budynek Urzędu Miejskiego, Rynek 12) - wtorek, czwartek w godzinach od 7:30 do 11:30, co drugi piątek (tj. 8 i 22 stycznia, 5 i 19 lutego, 5 i 19 marca, 2,16 i 30 kwietnia, 14 i 28 maja, 11 i 25 czerwca, 9 i 23 lipca, 6 i 20 sierpnia, 3 i 17 września, 1,15 i 29 października, 12 i 26 listopada, 10 i 24 grudnia) w godzinach od 7:30 do 11:30.

3. IWKOWA (budynek Urzędu Gminy, Iwkowa 468) – poniedziałek 13:00 – 17:00, środa 7:45- 11:45, co drugi piątek (tj. 15 i 29 stycznia, 12 i 26 lutego, 12 i 26 marca, 9 i 23 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca, 2,16 i 30 lipca, 13 i 27 sierpnia, 10 i 24 września, 8 i 22 października, 5 i 19 listopada, 3,17 i 31 grudnia) w godzinach 7:45 – 11:45.

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Brzeskiego dostępny również na stronie: []https://www.powiatbrzeski.pl/media/assets/nieodplatna-pomoc-prawna-2019/2021-nieodplatna-pomoc-prawna/wykaz-dyzurow-poradnictwo-i-npp.pdf;https://www.powiatbrzeski.pl/media/assets/nieodplatna-pomoc-prawna-2019/2021-nieodplatna-pomoc-prawna/wykaz-dyzurow-poradnictwo-i-npp.pdf[/a]

Kto może skorzystać z systemu nieodpłatnych świadczeń

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, po podpisaniu w puncie pomocy oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnych świadczeń mogą korzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, po złożeniu dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty

W celu uzyskania pomocy należy dokonać wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 14 300 02 78, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Praca punktów w czasie stanu epidemii wywołanego koronawirusem

Od 17.05.2021 r. przywrócone zostało bezpośrednie udzielanie porad we wszystkich punktach na terenie Powiatu Brzeskiego.

Dodaj ogłoszenie